Advertisement
Ειδήσεις

Ανάπλαση κήπου Ροδιακής Έπαυλης: Σε τελικό στάδιο ο διαγωνισμός


  • 06/02/2323 13:06
  • 3 min
Ανάπλαση κήπου Ροδιακής Έπαυλης: Σε τελικό στάδιο ο διαγωνισμός

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση κήπου Ροδιακής Έπαυλης». Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο - Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ και έχει συνολική προθεσμία εκτέλεσης δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 


Ο ανάδοχος, σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, που εισάγεται προς ψήφιση στα αρμόδια Όργανα του Δήμου Ρόδου, προκύπτει με έκπτωση 36,01% της αρχικής δημοπράτησης που αντιστοιχεί σε ποσό οκτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (877.327,67€) πλέον ΦΠΑ και ποσού ενός εκατομμυρίου ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτού (1.087.886,31€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.


Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, σε συνεργασία με τους μελετητές - υπηρεσιακούς της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Ρόδου, προχώρησαν στη σύνταξη αναθεωρημένης μελέτης. Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος, υπέγραψε - με την ολοκλήρωση της μελέτης - τη δημοπράτηση του έργου με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατά την ισχύουσα Νομοθεσία.


«Ο κήπος της Ροδιακής Έπαυλης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας της Ρόδου. Είναι συνδεδεμένος με τις αναμνήσεις των παλαιοτέρων γενεών και τις δικές μας. Με συστηματική εργασία, ολοκληρώσαμε μία εξαίρετη μελέτη, με την εφαρμογή της οποίας, ο κήπος της Ροδιακής Έπαυλης, δεν θα είναι απλώς εκ νέου επισκέψιμος για τους κατοίκους και επισκέπτες της Ρόδου, αλλά θα αποτελέσει σημείο γνώσης, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και αλληλεπίδρασης», δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, συμπληρώνοντας ότι: «σταδιακά, αλλά προσηλωμένα η Ρόδος ανακτά την αίγλη που της αξίζει». 


Το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση κήπου Ροδιακής Έπαυλης», περιλαμβάνει την αποκατάσταση του επί πολλά έτη «εγκαταλελειμμένου» κήπου, τη συντήρησή του, τη διατήρηση και προστασία των ιστορικών του στοιχείων, την ανάδειξη αυτών, καθώς και τη μετατροπή του σε έξυπνο και σύγχρονο κήπο. Στην ανάπλασή του, περιλαμβάνονται εργασίες φυτοτεχνικές, όπως: κλαδέματα, φυτεύσεις στην είσοδό του, στον οριζόμενο ως χώρο έρευνας και εκπαίδευσης, στους κήπους αυτοφυών, αρωματικών, ανθέων κ.α., ενώ προβλέπονται αυτοματισμοί σε θύρες, στην ύδρευση, στο φωτισμό και στο wi-fi, με την παράλληλη μετατροπή του σε έξυπνο. Στη μελέτη, δεν προβλέπεται καμία απομάκρυνση ή κοπή δέντρου, κατόπιν σχετικών οδηγιών και υποδείξεων του αρμοδίου Αντιδημάρχου.   


Αναλυτικότερα, ο  κήπος της Ροδιακής Έπαυλης, εκτείνεται σε είκοσι πέντε (25) στρέμματα και παρουσιάζει έντονα στοιχεία εγκατάλειψης με ανεξέλικτη βλάστηση, έλλειψη συντήρησης κ.α.
Η μελέτη συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Ρόδου υπό το συντονισμό του αρμοδίου Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου. Προβλέπει την οργάνωση του υφιστάμενου χώρου, η οποία αναφέρεται στην ιστορική διαδρομή του κήπου και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις διαδρομές, τα μονοπάτια, τη διαμόρφωση των ισοϋψών του εδάφους, τα υδάτινα στοιχεία, τις όποιες υπάρχουσες κατασκευές εντός του χώρου, καθώς και τη βλάστηση. Η εγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των υποδομών, φυτοτεχνικές εργασίες και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.


Σε ότι αφορά στις παραπάνω κατηγορίες εργασιών αυτές αφορούν: 
• Αποκατάσταση του Θερμοκηπίου.
• Κατασκευή χώρου αθλοπαιδιών και κερκίδων.
• Αποκατάσταση σιντριβανιών, κρηνών, ανάγλυφων βάσεων  και βάσης σημαιών.
• Κατασκευή ραμπών ΑμEA.
• Συντήρηση και επισκευή λίθινων κλιμάκων και ραμπόσκαλων, μαρμάρινων κλιμάκων, 
ρείθρων (κουνετών), αυλάκων.
• Συντήρηση, επισκευή αποδιοργανωμένων και ρωγματωμένων τοίχων αντιστήριξης, περίφραξης, σκυροδεμάτων, λιθοδομών, επιχρισμάτων, ασφαλτοτάπητα. 
• Απομάκρυνση κατεστραμμένων και μεταγενέστερων κατασκευών και δομικών στοιχείων. 
• Κατασκευή νέων τοιχίων. 
• Αντικατάσταση τοιχίων τσιμεντόλιθου με λίθινα τοιχία. 
• Συντήρηση, αντικατάσταση και κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
• Αποχωματώσεις, καθαρισμοί.
• Κατασκευή νέων παρτεριών, επισκευή και ανακατασκευή υφισταμένων παρτεριών.
• Απομάκρυνση σαθρών και ακατάλληλων μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων.
• Επισκευή υφισταμένων μονοπατιών και πλατωμάτων από πατημένο χώμα, 
επισκευή βοτσαλωτών  δαπέδων.
• Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση παιδικής χαράς.
• Συντήρηση δύο υφιστάμενων μεταλλικών μύλων.
• Τοποθέτηση έξυπνου αστικού εξοπλισμού: παγκάκια, info kiosk, κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά.              
• Κατασκευή τοιχίου ενίσχυσης στο χώρο της παιδικής χαράς. 
• Επισκευή-συντήρηση εξωτερικών επιφανειών δεξαμενών, πηγαδιών και λοιπών 
διατηρουμένων κατασκευών και
• Συντήρηση των υφιστάμενων φυτεύσεων, νέες φυτεύσεις και σύγχρονες Η/Μ υποδομές και εξοπλισμό.

Follow us :


Share this article